Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Psychological Safety in the Boardroom

By: Adnan Basaran

The concept of psychological safety has gained significant attention in recent years, particularly in the context of workplace environments. While it has been extensively studied in teams and organizations, its importance in boardrooms cannot be overlooked. Boardrooms serve as the nerve centers of decision-making, strategy formulation, and governance for companies. In this article I will explore the significance of psychological safety in boardrooms, its impact on board effectiveness, and strategies for fostering a psychologically safe environment.

Psychological safety refers to an environment where individuals feel safe to express their thoughts, ideas, concerns, and dissent without fear of negative consequences or judgment. In boardrooms, psychological safety plays a crucial role in enhancing collaboration, promoting diverse perspectives, and fostering a culture of trust and innovation.

Impact of psychological safety on board effectiveness
Open communication

Psychological safety encourages open and honest communication among board members, leading to richer discussions, informed decision-making, and better problem-solving. When individuals feel safe to express their opinions, it facilitates the exploration of alternative viewpoints and prevents groupthink.

Board dynamics

A psychologically safe boardroom fosters positive interpersonal relationships and teamwork. Board members are more likely to support and respect one another, which improves overall board dynamics and effectiveness. This environment encourages members to challenge each other constructively, leading to better governance practices.

Risk-taking and innovation

Psychological safety empowers board members to take calculated risks and explore innovative strategies. When individuals feel secure, they are more willing to share unconventional ideas and challenge the status quo. This can drive the board’s ability to adapt to changing market dynamics and seize opportunities.

Strategies for fostering psychological safety in boardrooms
Lead by example

Board leaders should set the tone by actively promoting and demonstrating psychological safety. Encouraging diverse opinions, listening attentively, and responding constructively to dissenting viewpoints create an atmosphere of trust and openness.

Establish clear expectations

Clearly communicate expectations around respectful and inclusive behavior. Establish guidelines that emphasize the value of diverse perspectives, encourage active listening, and discourage personal attacks or dismissive attitudes.

Encourage speaking up

Encourage board members to voice their opinions, even if they differ from the majority. Emphasize that constructive criticism and dissenting viewpoints are valuable contributions to decision-making processes. Actively seek input from quieter members to ensure their voices are heard.

Feedback and learning culture

Foster a culture of continuous learning and improvement. Encourage feedback loops where board members can provide input on board processes and dynamics. Create opportunities for reflection and growth, acknowledging that mistakes and learning experiences are valuable for collective progress.

Psychological safety is a critical element in boardrooms that promotes effective governance, collaboration, and innovation. By cultivating an environment where board members feel safe to express their thoughts and challenge conventional thinking, companies can benefit from diverse perspectives and make better-informed decisions. Board leaders play a pivotal role in fostering psychological safety, ultimately contributing to the success and resilience of the organization as a whole.

More blogs

Podcast: Psychological safety as foundation for inclusion
Psychological safety is the basis for greater creativity and making better decisions. Listen in this podcast to find out how.
Psychological Safety in the Boardroom
By: Adnan Basaran The concept of psychological safety has gained significant attention in recent years, particularly in the context of workplace…
Without alignment, no strategy implementation and execution
Excellent organizations are not necessarily excellent because they have an excellent strategy, but because they manage to execute this strategy…

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company